Back

Kurrikula në gjimnazin e ri është e organizuar në:

 • Kurrikula bërthamë
 • Kurrikula me zgjedhje.

Kurrikula bërthamë është e detyruar dhe e njëjtë për të gjithë nxënësit.
Lista e lëndëve me zgjedhje të detyruar e miratuar nga shkolla dhe e parapelqyer nga nxenesi i jep prioritet:

 • Matematikës së avancuar.
 • TIK i avancuar.
 • Autocad-it dhe vizatimit teknik.
 • Teorisë së dizenjimit me aplikimet e saj.

Ky organizim u mundëson nxënësve një formim të përgjithshëm të plotë dhe të përditësuar.
Përvoja tregon se një bazë e plotë mësimdhënie i bën nxënësit më të zotë për çdo dege të shkollës së lartë. Kjo shumëllojshmëri zgjedhje i ofron nxënësit mundësinë të përballojë me sukses ndryshimet dhe të përshtatet me kurrikulën me zgjedhje si dhe mundësinë e një specializimi të ngushtë të tyre..
Kurrikula e gjimnazit synon të pajisë secilin nxënës me njohuri, aftësi dhe qëndrime të cilat t’i bëjnë të mundur:

 • Studimet Universitare me një gamë të gjerë zgjedhjesh;
 • Të njohë përgjegjësitë e tij ndaj vetes dhe t’i përmbushë ato;
 • Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme ekonomike;
 • Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme të karrierës;
 • Të japë ndihmesë për shoqërinë;
 • Të ndihmojë në zhvillimet ekonomike dhe publike të vendit;