Back

Aftësitë e përgjithshme të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, nxënësi do të fitojë këto aftësi të përgjithshme:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e tyre dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 • Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojnë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

Aftësitë profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:

 • Të administrojë punën në servis në të cilën ushtron veprimtari.
 • Të organizojë vendin e punës në servis dhe të përdorë mjetet dhe pajisjet kryesore të servisit.
 • Të bëjë kontroll diagnostikim të makinave.
 • Të kryejë veprimet për blerjen dhe shitjen e pjesëve të ndrimit të makinave.
 • Të punojë në institucione shtetërore në drejtim të mirëmbajtjes dhe manaxhimit të mjeteve të transportit.
 • Të punojë si Manaxher dhe Teknik në sektorin e shitjeve të makinave.
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

 • Përfundimi me sukses i arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar. Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundёsi t’i drejtohet tregut të punës si punonjës i kualifikuar nё njësi ekonomike të ndryshme për kryerjen e veprimtarive që lidhen me fushën e sherbimit dhe riparimit të makinave, si drejtues servisi apo të vetëpunësohen në servisin e tij.
 • Përsa i përket arsimimit të mëtejshëm, nxënësi ka mundësi të vazhdojë studimet e larta në degën e Inxhinierisë së transportit apo në degë të ngjashme në Universitetin Politeknik.