Back

GIS

KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 50 orë

Vlerësimi: CERTIFIKATE

Përshkrimi i kursit:

GIS-i është një sistem gjeografik informativ që operon me hardware, software dhe të dhëna për përpunimin, manaxhimin, analizimin dhe paraqitjen e të gjitha formave të lidhura me informacionin gjeografik

GIS-i ndihmon për të studiuar, kuptuar, interpretuar dhe përpunuar të dhënat në rrugë të ndryshme që nxjerrin në pah format më të reja të krijimit të hartave, globave, raporteve dhe tabelave

GIS-i ndihmon për zgjidhjen e problemeve duke studiuar të dhënat në një rrugë më të shpejtë dhe më efikase

GIS-i mund të integrohet në skemën e çfarëdo sistemi informativ.