Back

WEB PROGRAMMING
KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj
Frekuenca: 3 herë në javë
Programi mësimor: 40 orë
Vlerësimi: CERTIFIKATE

Qëllimi i kursit është të aftësojë studentët në ndërtimin e faqeve dinamike të web-it.dhe me “inteligjencë artificiale”. Kursi u jep studentëve bazat e programmimit në HTML, CSS, PHP, ASP, JavaScript etj si dhe i aftëson ata në teknikat e ndërtimit të këtyre faqeve.