Back

Specialist Elektrik

PROGRAM AFATGJATE

Kohëzgjatja: 4 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 4 ditë në javë

Programi mësimor: 200 orë

Vlerësimi: DIPLOME

Programi ofron njohuri dhe dije profesionale të domosdoshme që duhet të përvetësohen nga punonjësit e specialitetit eletrik.

Moduli i parë: Instalime elektrike          

Ndërtime civile

Impiante industrial

Sistemi shpërndarës (kabina elektrike)

Moduli i dytë: Automatizimi në instalimet elektrike               

Programimi i skemave të komandimit automatik

Ndërtimi i skemave (impianteve) elektrike me komandim automatik të programuar