Back

SAP 2000

KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj

Frekuenca: 3 herë në javë

Programi mësimor: 40 orë

Vlerësimi: CERTIFIKATE

Qëllimi i kursit është të aftësojë studentët në përdorimin e programit SAP 2000. Kursi trajton çështje të analizës strukturore të konstruksioneve metalike dhe ndërtesave. Gjatë kursit do të trajtohen shembuj të marrë nga praktika.