Back

Pse administrim rrjetesh kompjuterike? Ditet e sotme kerkojne nje njohje te mirefillte te sistemeve kompjuterike. Ky program ju jep mundesine per t’u aftesuar ne kater fusha te ndryshme ne te cilat studenti do te pajiset me dije specifike: Komunikim: Te planifikoje, percaktoje, dizenjoje, zhvilloje, koordinoje dhe implementoje sistemin e komunikimit. Te njohe “troubleshooting” ose e zgjidhjen e problemit, duke diagnostikuar dhe gjetur menyren me te mire per te dhene zgjidhjen e duhur me efikasitet. Te kuptoje si duhet software-t, hardware-t dhe sistemet. Te informohet vazhdimisht mbi teknologjine dhe sistemet komunikuese; Networking: Te performoje funksionet e manaxhimit te rrjeteve. Te njohe hardware-t dhe software-t e rrjeteve dhe te komunikimit. Te njohe sistemet operuese dhe metodat specifikete komunikimit; Administrim: Te koordinoje sherbimet e rrjeteve kompjuterike, te siguroje mbeshtetje teknike; Zhvillim: Te zhvilloje komunikim te rrjeteve kompjuterike dhe strategji. Te shqyrtoje teknologji te reja.Te plotesoje nevojat e klienteve, te analizoje cmimet, te zhvilloje projekte per projekte komunikuese, te instaloje dhe koordinoje instalimin e paisjeveStruktura mesimore e programit 6 mujor-Semestri I:Web Page Programming, Windows 7, Arkitekture Kompjuteri, Web Page Design, Windows Server 2008, Cabling.-Semestri II:Teori mbi Rrjetet Kompjuterike (LAN/WAN), Windows server 2008 (Network Infrastructure), Windows 2008 (Active Directory), Linux (Unix) dhe Administrim Rrjeti, CISCO (I), Telefoni.

Sqarim: Cdo student qe ndjek studimet ne programin afatgjate 6 mujor “Network Administration”, ka te drejte te vazhdoje specializime te metejshme ne njeren prej drejtimeve 3 mujore: Network PRO, IT Specialist dheCisco Network. Te gjitha kualifikimet mbrohen me DIPLOME qe njihet nga Ministria e Punes, Ceshtjeve dhe Shanseve te Barabarta.

-Network administration PRO (program 3 mujor) Lendet mesimore:Exchange Email Server, Power shell scripting, Firewalls and security
-IT Specialist (program 3 mujor)
Lendet mesimore: SQL Server Database Administrator, C sharp, PHP.