Kurs afatshkurter:

MIKROTIK Certified Network Associate (MTCNA)   

Kohezgjatja: 40 ore

Frekuenca: 3 here ne jave

Vleresimi: CERTIFIKATE

Objektivat e kursit:

Ne perfundim te ketij kursi, studenti do te kete perfituar njohuri ne ruterat OS dhe software-t e tij, si edhe ne produktet RouterBoard. Studenti do te jete i afte te konfiguroje, manaxhoje dhe te zgjidhe probleme baze te nje ruteri Mikrotik dhe te siguroje sherbime bazike per klientet.

Target group:

inxhiniere te rrjetit kompjuterik dhe teknike suporti dhe kompjuteri.

Kerkesa paraprake:

Studenti duhet te kete nje njohuri te mire te TCP/IP dhe “subnetting”.

Materiali i kursit eshte i ndare ne module, te cilat perfundojne me detyra laboratorike, me qellim riforcimin e materialit qe eshte demostruar.