Back

JAVA PROGRAMMING
KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj
Frekuenca: 3 herë në javë
Programi mësimor: 40 orë
Vlerësimi: CERTIFIKATE

Kursi ka si qëllim të aftësojë studentët në programimin me JAVA. Pasi të kenë mësuar gjuhën e programimit JAVA, studentët nëpërmjet shembujve konkrete, do të aftësohen edhe në teknikat qe ndiqen per ndertimin sa me kompakt dhe standart te programeve. Kursi trajton ceshtje si: gjuha e programimit JAVA, marrja e kerkeses per programin, ndertimi i bllokskemes llogjike, ndertimi i algoritmit, perpilimi ne JAVA i programit, testimi i programit.