Back

C PROGRAMMING
KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj
Frekuenca: 3 herë në javë
Programi mësimor: 40 orë
Vlerësimi: CERTIFIKATE

Lënda ka si qëllim të aftësojë studentët në progamimin me gjuhën C. Pasi të kenë mësuar gjuhën e programimit C, studentët nëpërmjet shembujve konkretë do të aftësohen edhe në teknikat që ndiqen për ndërtimin sa më kompakt dhe standart të programeve. Lënda trajton çështje si: gjuha e programimit C, marrja e kërkesës për programin, ndërtimi i bllokskemës llogjike, ndërtimi i algoritmit, përpilimi në C i programit, testimi i programit.