Back

ADOBE INDESIGN

KURS AFATSHKURTER:

Kohezgjatja: 1 muaj

Frekuenca: 3 here ne jave

Programi mesimor: 40 ore

Vleresimi: CERTIFIKATE

Qellimi i kursit eshte te aftesoje studentet ne perdorimin programit Adobe InDesign  si nje nga programet me bashkekohore per faqosjen e librave, gazetave, broshurave, fletepalosjeve, revistave, katalogeve, etj. Kursi eshte i perqendruar ne njohjen e komandave dhe teknikave qe perdoren gjate punes ne kete program. Ne fund te kursit studenti do te paraqese nje projekt final, i cili konsiston ne faqosjen e nje reviste ose gazete.